08 veebruaril saatis Sihtasutus Euroopa Rahvusrinne järelpärimise Kaitseliidu, Naiskodukaitse ja Kodutütarde juhtidele, kus soovisime saada Kaitseliidu poolt ametlikku ja avalikku seisukohta, et viia Eesti rahvani selge sõnum Kaitseliidu ja kodutütarde tulevikuperspektiividest ning standarditest seoses pagulaste kaasamisega Eesti ühe vanima rahvusliku organisatsiooni tegevustesse. Siinkohal on meil heameel teatada, et nüüdseks on avalik sesukoht ka meieni jõudnud, mille ka täismahus avaldame. Ametlikuks seisukohaks on siis kokkuvõtvalt see, et ükski seadus ei keela pagulasi ja immigrante külalistena Kodutütarde tegemisse kaasata, ehk siis kõik mis ei ole keelatud, on lubatud ning moraal ei mängi siinkohal mingit tähtsust. Igal juhul kiidab Kodutütarde peavanem Angelika Naris avalikult heaks põgenike ja immigrantide kaasamise isamaalise organisatsiooni tegevustesse.

Lisaks niipalju, et kuigi järelpärimine oli saadetud SA Euroopa Rahvusrinne poolt, on vastus saadetud personaalselt Kristiina Ojulandile

 

Proua Kristiina Ojuland

 

Vastuseks Teie kirjale teatame, et Teie mure Kodutütarde organisatsiooni käekäigu pärast on asjatu. Teadaolevalt juhindub Kaitseliit ja tema noorteorganisatsioonid oma tegevuses Eesti põhiseadusest, Kaitseliidu seadusest jt Eestis kehtivatest õigusaktidest. Kaitseliidu noorteorganisatsioonidesse (sh Kodutütardesse) võivad kuuluda 7–18-aastased Eesti kodanikud ja samaealised Eestis alaliselt elavad teised füüsilised isikud. Seega ei saa täna Kodutütardega ametlikult liituda näiteks pagulase staatuses Eestis viibivad inimesed.

Samas aga ei keela ükski seadus selliseid inimesi Kodutütarde tegemisse külalistena kaasata. Kodutütarde organisatsiooni põhikirjajärgseteks eesmärkideks on:

– kasvatada noorte isamaalist meelsust ja valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust, süvendada armastust oma kodu ja isamaa vastu, õpetada austama ja armastama eesti keelt ja eesti meelt;

– kasvatada kõrge moraaliga isiksusi, kes on ausad, ettevõtlikud, otsustamis- ja vastutusvõimelised, tähelepanelikud, südamlikud,  austaksid oma vanemaid, kaasinimesi ja loodust;

– arendada noorte vaimseid ja kehalisi võimeid; et need oleksid mitmekülgsed ja harmoonilised;

– harjutada noori järgima tervislikku eluviisi, isikliku hügieeni reegleid ja olema suutelised abistama hädasolijaid;

– valmistada ette kodutütreid naise ja ema ülesannete täitmiseks;

– kasvatada tütarlastes teadmist, et nende haridusest ja haritusest oleneb Eesti olevik ja tulevik.

Kindel on, et kui Süüriast (või kust iganes) pärinevate vanemate lapsed need oskused, teadmised ja hoiakud Kodutütardega koos omandavad, on elu Eestis ja ka mujal maailmas jälle natuke turvalisem.

 

Lugupidamisega

Angelika Naris

Kodutütarde peavanem