06 veebruaril ilmus uudis, et Eestisse saabunud Süüria pagulaste peredest pärit lapsed osalevad Kaitseliidu noorteorganisatsiooni kodutütarde Tartu ringkonna tegevuses. Täpsemalt on tegemist Kaitseliidu kodutütarde Tartu ringkonna Kuuste rühmaga, mida juhatab rühmavanem Kersti Kivirüüt, kes selgitas, et Kaitseliidu kodutütarde Tartu ringkonna Kuuste rühm osaleb aktiivselt Süüria päritolu noorte lõimimisel. Eelmisel aastal osalesid rühma tegevustes kaks noort, sellel aastal aga kolm äsja Eestisse saabunud noort. Lisaks kutsub Kersti Kivirüüt üles ka kodutütarde teiste ringkondade inimesi kaasama oma ridadesse Süüria noori.

SA Euroopa Rahvusrinne leiab, et nii Kaitseliit, Naiskodukaitse, kui ka Kodutütred on organisatsioonid, mis kannavad edasi isamaalisust selle kõige paremas mõistes ning ei pea õigeks, kui isamaaliste organisatsioonide ridadesse värvatakse rahvusvahelise kaitse saanud riikide kodanikke. Lisaks mõistame täielikult hukka, et sellisel moel kasutatakse juba meie lapsi propaganda eesmärgil lisaks koolidele juba ka isamaalistes organisatsioonides ära.

Seoses sellega, et antud uudise valguses avaldasid paljud lapsevanemad, kelle lapsed osalevad kodutütarde tegevustes üle Eesti, pahameelt, saatis SA Euroopa Rahvusrinne avaliku järelpärimise Kaitseliidu ja Kaitseliidu allorganisatsiooni juhtidele.

Alljärgnevalt toome ära täismahus avaliku pöördumise teksti, millele ootame adressaatidelt ka seisukohavõtte ja vastuseid.

 

Hr. Meelis Kiil

Kaitseliidu ülem

 

Pr. Airi Tooming

Naiskodukaitse esinaine

 

Pr.Angelika Naris

Kodutütarde peavanem

 

 

8.veebruaril 2017.

SA Euroopa Rahvusrinne ja suurem osa Eesti rahvast tunnevad huvi kodutütarde Tartu ringkonna ja Kuuste rühmavanema Kersti Kivirüüt viimastes uudistes kajastatud tegevuste vastu, kus ajaloolisesse ja isamaalisesse organisatsiooni on tänaseks kaasatud Süüria põgenike lapsed. Kõige üllatavamaks on asjaolu, et lähiajal plaanitakse need põgenikud ametlikult võtta vastu kodutütarde ridadesse.

Kas Eesti Kaitseliit ja selle allorganisatsioonid on muutnud kardinaalselt omi põhimõtteid ja väärtushinnanguid või millisel põhjusel devalveeritakse Kersti Kivirüüt’i poolt isamaalis-patriootliku organisatsiooni usaldusväärsust? Eestisse põgenikena saabunud isikud peavad esimesel võimaluse oma kodumaale naasema. Arvestades just Lähis-Ida taustaga põgenikke, ei saa olla mingit alust neid usaldada Eesti riigikaitse juurde.

Oleme veendunud, et taoline amoraalne käitumine annab ülimalt negatiivse signaali kõikidele tublidele kaitseliitlastele ja võib olla ka põhjuseks organisatsioonist lahkumiseks.

Kui Kersti Kivirüüt soovib ainuisikuliselt prioriteetselt panustada Süüria lapspõgenike abistamisse, siis on ebaeetiline kasutada selleks Kaitseliidu või kodutütarde head nime.

Oleme veendunud, et Kersti Kivirüüt ja tema tegevused ei täida isamaalise kasvatuse huve ning eelpooltoodud inimene ei vasta organisatsiooni kriteeriumitele ega sobi antud ametikohale. Esimese vabariigi ajal nimetati taolist tegevust selgelt isamaareetmiseks, siis antud hetkel püütakse seda näidata propaganda vormis haleda ja väärtusetu etteastena. Kersti Kivirüüt on häbistanud meie kõigi õiglustunnet ja moraali.

SA Euroopa Rahvusrinne soovib saada Kaitseliidu poolt ametlikku ja avalikku seisukohta, et viia Eesti rahvani selge sõnum Kaitseliidu ja kodutütarde tulevikuperspektiividest ning standarditest. Eesti rahvas soovib saada selgust, kas edaspidi on võimalik Eesti lapsi suunata antud organisatsiooni liikmeteks kartuseta, et seal hakkab toimuma multikultuurne ajupesu, kus varasemad üllad loosungid on asendatud demagoogiaga ning kus isamaalisus ja patriotism on üldse sõnavarast eemaldatud?

Lugupidamisega,

Kristiina Ojuland

SA Euroopa Rahvusrinne juhatuse liige

Kaitseliidu Alutaguse maleva liige