SIHTASUTUS EUROOPA RAHVUSRINNE

TEGEVUSKAVA ÜLDSÄTTED

Taustainfo
– Sihtasutus Euroopa Rahvusrinne (edaspidi Sihtasutus) asutati 29. juulil 2015 a. Rahva Ühtsuse Erakonna reg,kood 80374223 (edaspidi RÜE) poolt koos Vabade Kodanike aktiiviga eesmärgiga koguda , rahalisi ja teisi materiaalsid vahendeid teavitustööks massilise immigratsiooniga seotud tagamaadest ja ohtudest, massiürituste läbiviimiseks ning massiimmigratsiooni tõkestamise küsimuses referendumi läbiviimise nõudmiseks või referendumi läbiviimiseks kas üleriigiliselt, või kohalike omavalitsuste piires.
.

Sihtasutus :

− koondab teavet ja kolmandate riikide kogemusi massiimmigratsiooniga seotud ohtudest ning rakendab seda oma eesmärkide saavutamisel;
− tegutseb eesmärgipäraselt ja läbipaistvalt, koheldes kõiki Eestimaa inimesi võrdselt;
− kaasab tegevustesse erinevate sihtgruppide esindajaid ning koondab massiimigratsioonivastases võitluses erinevaid huvigruppe aktiivses sotsiaalmeedias ja ühiskonnas;
Sihtasutus lähtub oma põhikirjaliste eesmärkide täitmisel tegevuse jätkusuutlikkuse printsiibist ning asutaja poolt määratud rollist..
Oma tegevuseks kogub Sihtasutus eraisikutelt ja juriidilistelt isikutelt rahalisi vahendeid annetustena või rahastuslepingute alusel. Samuti uuritakse võimalusi riigipoolseks rahastuseks, sest demokraatlikus ühiskonnas, kus riigieelarvelistest vahenditest rahastatakse kõiki massiimmigratsiooni toetamisega seotud tegevusi, peab võrdsuse printsiibist lähtudes leidma riik võimaluse rahastada ka Sihtasutuse tegevusi, mis teavitavad ühiskonda massiimmigratsiooniga kaasnevatest ohtudest,et riigi kodanikel oleks võimalik teha oma vaba ning sõltumatu valik. Samuti on Sihtasutuse eesmärk nõuda mõlemate vaatenurkade võrdsetes mahtudes kajastamist Eesti avalikus meedias.

Sihtasutus viib ellu teavitustegevusi selle nimel, et kõikidele Eestis elavatele inimestele säiliksid ühised kultuurilised väärtused ning nad saaksid osaleda aktiivselt kodanikuühiskonnas. Eestis elavatel inimestel peab olema vaba võimalus säilitada oma emakeelt ja kultuuri.
Sihtasutuse panus eesmärkide täitmisel
Sihtasutus on põhikirjaliste tegevuste juhtiv arendaja ja uuenduste edendaja immigratsiooni valdkonnas. Tegutseb algatajana, teavitajana, mõjutajana ning ettepanekute tegijana vastavates seadusaktides muudatuste tegemiseks;
Sihtasutus osaleb aktiivselt massiimigratsioonivastases tegevuses ning erinevate rahvuskultuuride ning kultuuriruumide sunniviisilise segunemisega seotud ohtude tutvustamisel ühiskonnas;
Sihtasutuse juhtkond hoiab end kursis igapäevaselt kogu maailmas toimuva migratsiooniga seotud probleemistikuga, esitab avalikult oma seisukohad ja ettepanekud;
Sihtasutus viib ellu erinevaid immigratsiooniga seotud projekte ning osaleb aktiivselt muudes migratsiooni valdkonnaga seotud projektides .

2. Tegevuskava
Sihtasutuse tegevuskava määratleb sihtasutuse eesmärgid ja prioriteetsed tegevused;
Tegevuskava koos kuupäevaliste eesmärkidega on lahutamatu üldsätete perioodiline lisa;

3. Tegevuse hindamine
Sihtasutuse tegevuskavas kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks läbiviidavate tegevuste tulemuslikkust hindab nõukogu kvartaalselt ning iga kalendriaasta lõpus. Sihtasutuse tegevuste hindamine toimub järgmiselt:
Juhatuse esitab esitab nõukogule aruande tegevuskava täitmisest igas kvartalis;
Annetuste ja muude rahastamislepingute kvartaalsed, poolaasta ja aasta tegevus- ja finantsaruanded esitatakse rahastamislepingute alusel Sihtasutuse tegevust rahastavatele juriidilistele isikutele
Massiürituste järgselt anlüüsi teostamine.
4. Struktuur

4.1 Mõttekoda
Sihtasutuse struktuuris on nõukogu ette näinud Mõttekoja, kuhu kaasatakse inimesed personaalse kutse ja soovituse alusel. Mõttekoja reeglistiku ja hea tava põhised ühistegevuse põhimõtted töötab välja juhatus ning esitab need Sihtasutuse tegevuskava üldsätete lisana. Mõttekoja kutsub kokku Sihtasutuse juhatus.
4.2 Palgaliste töötajate koosseis
Sihtasutuse juhatus tegeleb kogu sihtasutuse igapäevase üldjuhtimisega tegevusplaanis seatud eesmärkide saavutamiseks. Juhatus korraldab Sihtasutuse raamatupidamist ning koostab raamatupidamise sisekorra eeskirjad. Palgaliste ametikohtade ettepanekud teeb nõukogule juhatus ning ettepaneku kooskõlastamise järgselt lisatakse Sihtasutuse palgaliste töötajatega seotud otsus tegevuskava üldsätete lisana.

Vastavalt seaduses sätestatud tingimustele toimib Sihtasutuses siseauditi funktsioon. Siseauditi teenust osutava lepingupartneri kinnitab Sihtasutuse nõukogu hiljemalt 06.11.2015.
Ametikohtade prognoos
Palgalised ametikohad kinnitab vastavalt võimalustele Sihtasutuse nõukogu. Sellekohased ettepanekud teeb nõukogule Sihtasutuse juhatus.

17.08.2015
Sihtasutus Euroopa Rahvusrinne nõukogu