JUHTIMINE

Sihtasuts Euroopa Rahvusrinne igapäevast tööd juhib juhatus. Juhatusse määrab nõukogu kuni 3 liiget kuni kaheks aastaks. Juhatuse liikmete tagasikutsumisel lähtub nõukogu seadusest.

Sihtasutus Euroopa Rahvusrinne juhatus juhib ja esindab Sihtasutust vastavalt seadusele kõikides toimingutes lähtudes oma õiguste ja kohustuste täitmisel seadusest ja nõukogu otsustest.

Sihtasutus Euroopa Rahvusrinne  nõukokku kuulub kuni 7 liiget,  kes määratakse asutaja poolt kaheks aastaks ja võidakse asutaja poolt tagasi kutsuda.

Nõukogul on kõik seadusest tulenevad õigused ja kohustused, välja arvatud asutaja ainupädevuses olev Sihtasutuse põhikirja muutmine ja õigus määrata vajadusel Sihtasutusele audiitor kaheks aastaks ning audiitor tagasi kutsuda

Sihtasutuse struktuuris on nõukogu ette näinud Mõttekoja, kuhu kaasatakse inimesed personaalse kutse ja soovituse  alusel. Mõttekoja reeglistiku ja hea tava põhised ühistegevuse põhimõtted töötab välja juhatus ning esitab need Sihtasutuse tegevuskava üldsätete lisana. Mõttekoja kutsub kokku Sihtasutuse juhatus.