Riigikogu juhatusele         

Käesolevaga edastab Rahva Ühtsuse Erakond ajavahemikus 1. Juuni 2015-15.jaanuar 2016 kogutud allkirjad juhtimaks Riigikogu ja vabariigi valitsuse tähelepanu asjaolule, et enne uusimmigrantide- pagulaste Eestisse massilist vastuvõtmist, tuleb lahendada meie oma elanike ja Eesti riigi ees seisvad sotsiaal-majanduslikud probleemid. Samuti ei ole riik seni rahuldavalt toime tulnud üle 20 aasta kestnud venekeelse elanikkonna integreerimisega ühiskonda.

Allkirja andnud isikud on vastu teistest kutltuuriruumidest pagulaste Eestisse ümberpaigutamisele, kuna nende ülalpidamine jääb Eesti vabariigi niigi nõrga ja killustunud sotsiaalsüsteemi ning riigieelarve kanda. Pagulaste taust ja emigreerumise põhjused on teadmata, puudub  usaldusväärne taustauuringu võimalus. Me ei tea, kas tegemist on kannatanute, sõjakurjategijate või isegi terroristlike rühmituste toetajatega. Esmalt tuleb lahendada Eestis elavate kodakondsuseta isikute keeleõppe ja kodakondsuse taotlemise kitsaskohad; meie laste ja perede rahuldav toetamine, tagada noorte väljarände pidurdumine, alles siis saame riiki lubada uut migratsiooni.

Lisaks eelöeldule märgime, et viimaste kuude sündmused erinevates EL riikides kinnitavad, et isegi suured, tugevad ja majanduslikult jõukad riigid ei suuda toime tulla sisserändajate massidega. Arvukad ja ohvriterohked vahejuhtumid ja otsesed rünnakud sisserändajate poolt põliseuroopalste vastu peavad meid tegema äärmiselt ettevaatlikuks. Me soovime, et Eesti jääks ka tulevastele põlvedele  paigaks, kus meie inimestel on võimalik elada turvaliselt ja oma väljakujunenud kultuuriruumis.

Rahva Ühtse Erakonna ettepanek:  Riigikogu ja valitsus peavad keelduma Euroopa Liidu poolt ettekirjutatud pagulaste vastuvõtmise sundkvootidest. Peame taolisi kvoote ebaseaduslikuks ja Eesti rahvuslikke huve riivavaks.

Elektroonilise nimekirja allkirja andnud isikute nimedest ja isikukoodidest  esitame kahe nädala jooksul.

Toompeal, 15. jaanuaril 2016.

Kontaktisik: Priit Kuld

Tel 503 7691e-mail: priit.kuld@inforuut.ee

http://uudised.tv3.ee/eesti/uudis/2016/01/15/kristiina-ojuland-andis-pagulaste-vastu-kogutud-19000-allkirja-riigikogule-ule